IBA TERAZ

DOPRAVA ZADARMO

NA MODERNÚ KOLEKCIU

 

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu "JANNOWAK.SK" platné od 01.09.2020
 

Domator24 sp. z o.o.(skôr Domator24.com Paweł Nowak)
so sídlom: ul. Dekoracyjna 8, 65-126 Zielona Gora, Poľsko

IČ DPH:PL9292072263, IČO: 522638490

zapísaná v obchodnom registri vedenom: Okresný súd v Zielonej Gore, oddiel: Krajský súdny register.

Pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiesteného na internetovej adrese: www.jannowak.com/sk Zodpovedný vedúci: Pawel Nowak

 

§1.ÚVODNÉ USTANOVENIA


1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Domator24 sp. z o.o.(skôr Domator24.com Paweł Nowak), so sídlom ul. Dekoracyjna 8, 65-126 Zielona Góra, Poľsko, IČ DPH:PL9292072263, IČO: 522638490, KRS 0000983776, BDO 000125578, zapísaná v obchodnom registri vedenom: Okresný súd v Zielona Góra, oddiel: Krajský súdny register (dále jen „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanovením zákona § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.jannowak.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok

2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

4. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.


§2.UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET


1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.


§3.UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY


1. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode alebo počas procesu objednávania, predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar za túto zjavne chybnú cenu, a to ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické potvrdenie o prijatí objednávky na základe týchto obchodných podmienok. Predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o chybe a zašle kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu zmenenú ponuku. Zmenená ponuka sa považuje za nový návrh na uzavretie kúpnej zmluvy a kúpna zmluva sa v takomto prípade uzatvára potvrdením o jej prijatí kupujúcim na e-mailovú adresu predávajúceho.

2. Celá prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie č. 102/2014 Z. z. Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.uje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a. objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

b. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

c. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").

5. Pred zaslaním objednávky predávajúcím je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "OBJEDNAŤ". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho")

6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky).

7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.


§4.CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY


1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: v hotovosti na dobierku doručovacej službe;

a. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho: Bankový účet: IBAN: CZ04 6300 0644 5061 0192 0014, SWIFT: GEBACZPP vedený spoločnosťou "Domator24 sp. z o.o." (Ďalej len "účet predávajúceho");

b. bezhotovostně prostřednictvím platebního systému PayU;

2. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby (číslo objednávky). V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky požadovať o uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

7. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci Domator24 sp. z o.o. (skôr Domator24.com Pawel Nowak) je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle elektronický na emailovú adresu uvedenú v objednávke.


§5.ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY


1. Ak bola kúpna zmluva uzatvorená na diaľku, má kupujúci právo bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 30 kalendárnych dní (eshop Jannowak Vám dáva na vrátenie až 365 dní "iba nepoužívaný tovar") odo dňa prijatia tovaru.
Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy odoslaním vyhlásenia o odstúpení od zmluvy (poštou, faxom, e-mailom, použitím vzorového formulára z webových stránok e-shopu, odoslaním vyhlásenie na webové stránky e-shopu). Adresné údaje: Geis SK s.r.o. Pallet delivery, Logistics, Packaging - JanNowak, Trňanská 6, 96 001 Zvolen (Pon-Pia, 8-15 hod.), E-mailová adresa: [email protected]. Pre dodržanie lehoty stačí poslať formulár pre odstúpenie od zmluvy pred jej uplynutím.

2. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je zmluva považovaná za neplatnú.

3. Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, a to vrátane nákladov na doručenie tovaru, ustanovením. Predávajúci vráti platbu za použitia rovnakého platobného kanála, aký použil Spotrebiteľ, ak si Spotrebiteľ výslovne nedojednal iný spôsob vrátenia, ktorý pre neho nie je spojený so žiadnymi nákladmi. Predávajúci môže odmietnuť vrátiť prostriedky získané od spotrebiteľa až do okamihu, kedy dostane tovar späť alebo obdrží od Spotrebiteľa potvrdenie o jeho odoslaní, podľa toho, čo nastane skôr.

4. Pokiaľ si Spotrebiteľ zvolil formu doručenia inú ako najlacnejšie ponúkanú Predávajúcim, Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi dodatočné náklady

5. Spotrebiteľ nesie zodpovednosť za zníženie hodnoty veci v dôsledku jej použitia spôsobom prekračujúcim hranice pre stanovenie charakteristiky, vlastností a použitie veci. 

6. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru a výšku nákladov spojených s vrátením tovaru, ak ho vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť obvyklou poštovou cestou.


§6.PREPRAVA A DODANIE TOVARU


1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

3. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

4. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

6. Všetky výrobky sa odosielajú zo skladu v Poľsku.


§7.PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA


1. Práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatnení zodpovednosti za vady tovaru sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 488 a nasl. občianskeho zákonníka).

2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

a. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

b. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

c. tovar nemá právne vady.

3. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak vonkajšia udalosť spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho. Nárok na uplatnenie zodpovednosti predávajúceho za vady kupujúcemu nenáleží ani v prípade, kedy kupujúci vadu sám zapríčinil.

4. Ustanovenia uvedené v odst. 2 sa nepoužijú u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu , ktorá odpovedá miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

5. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

6. Zodpovednosť za vady uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7. Ďalšie práva a povinnosti strán, ktoré súvisia so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Predávajúci je povinný vrátiť náklady na dodanie tovaru len vo výške, ktorá zodpovedá najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.


§8.ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN


1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi.

3. Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy [email protected]. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

4. Predávajúci je oprávnený k predaju produktov na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva vrámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním ZOS.

5. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny.


§9.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


1. Osobné údaje zákazníka sú spracovávané predávajúcim ako správcom osobných údajov.

2. Poskytnutie osobných údajov zákazníkom je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre účely založenia účtu, využívania uvedených elektronických služieb, uzatvorenia kúpnej zmluvy.

3. Predávajúci využíva zodpovedajúce technické a organizačné prostriedky, zaisťujúce ochranu spracovávaných osobných údajov.

4. Osobné údaje zákazníka poskytnuté vrámci internetového obchodu alebo získané na základe aktivít na internete alebo prostredníctvom aplikácie budú predávajúcim spracovávané za konkrétnym popísaným účelom, uvedeným v zodpovedajúcom formulári internetového obchodu a podrobne popísaných v podmienkach ochrany osobných údajov, dostupných v internetovom obchode.

5. Zákazníkovi zásadne, v závislosti od využívania konkrétnych funkcionalít, prináleží právo podať sťažnosť príslušnému úradu ochrany osobných údajov, právo na námietku, právo na prístup k jeho osobným údajom, právo na žiadosť o ich opravu, vymazanie, obmedzené spracovanie alebo prenesenie.

6. Ďalšie informácie, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov sú prístupné v záložke “Ochrana osobných údajov” dostupnej v internetovom obchode.


§10. COOKIES


1. "Cookies" sú IT dáta, najmä textové súbory, uložené v zariadeniach koncových užívateľov (počítače, telefóny atď.) určené na používanie webových stránok. Tieto súbory umožňujú rozpoznať používateľské zariadenie a správne zobraziť webové stránky prispôsobené jeho individuálnym preferenciám. Súbory cookie obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, čas skladovania na koncovom zariadení a jedinečné číslo.


§11.DORUČOVANIE


1. Môže byť doručované na elektronickú adresu kupujúceho.


§12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
S účinnosti od 1. 2. 2016 má spotrebiteľ právo využiť tzv. Mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov. Subjektom mimosúdneho konania je v prípade internetového obchodu Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie: Adresa pre vrátenie tovaru: Geis SK s.r.o.-Jannowak.sk, Pallet delivery, Logistics, Packaging, Trňanská 6, 96 001 Zvolen. Adresa elektronickej pošty [email protected].

© 2024 JAN NOWAK VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ