TYLKO TERAZ

DARMOWA DOSTAWA

NA KOLEKCJĘ MODERN

TYLKO TERAZ

DARMOWA DOSTAWA

NA KOLEKCJĘ MODERN

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  JANNOWAK.COM

Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.jannowak.com oraz zasady realizacji umów, zawartych za pośrednictwem w/w sklepu.

Sklep prowadzony jest przez Domator24 Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-155), ul. Dekoracyjna 8, NIP 9292072263, REGON 522638490, BDO 000125578.

§1. Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu użyte w nim określenia oznaczają:

 1. Sklep internetowy, sklep – działalność prowadzoną za pośrednictwem strony www.jannowak.com.
 2. Sprzedawca – oznacza Domator24 Sp. z o. o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-155) ul. Dekoracyjna 8, NIP 9292072263, REGON 522638490, BDO 000125578.
 3. Klient – osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca ze sklepu internetowego.
 4. Regulamin – niniejszy regulamin, który można pobrać pod linkiem Regulamin_Jannowak.com.pdf.
 5. Konsument – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Towar, asortyment – przedmioty oferowane w ramach sklepu.
 7. Konto Klienta – funkcjonalność sklepu pozwalająca Klientowi na dokonywanie zakupów bez potrzeby każdorazowego podawania danych osobowych, umożliwiająca ponadto między innymi możliwość edycji tych danych, przeglądania historii zamówień, składanie reklamacji.
 8. Usługi elektroniczne – usługi w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną świadczone z wykorzystaniem sklepu.

§2. Warunki korzystania ze sklepu

 1. Sprzedawca oferuje towary i usługi, które prezentuje w sklepie.
 2. Zamówienia składane w sklepie realizowane są tylko na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej.
 3. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu Klient musi posługiwać się urządzeniem o następujących właściwościach minimalnych:
  a. przeglądarka internetowa obsługująca standardy HTML, CSS, JavaScript
  b. włączona obsługa JavaScript
  c. włączona obsługa plików Cookie
 4. Koszty połączenia internetowego ze sklepem są ustalane przez operatorów, z usług których korzysta Klient. Sprzedawca nie pobiera z tego tytułu jakichkolwiek opłat.
 5. Wszelkie zgłoszenia dokonywane Sprzedawcy powinny być kierowane pod następujące adresy:
  a. Email: [email protected] lub [email protected]
  b. Telefon: +48 68 422 84 24 
  c. Dane adresowe: Domator24 Sp. z o. o. ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra

§3. Zasady korzystania ze sklepu

 1. Korzystanie ze sklepu wymaga uprzedniego podania niezbędnych danych. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest podać dane osobowe, o które zostanie poproszony. Odmowa podania danych niezbędnych, tj. danych, których podanie wymagane jest dla prawidłowej realizacji umowy uniemożliwia zawarcie umowy.
 2. Przeglądanie asortymentu sklepu odbywa się za pomocą zakładek sklepu.
 3. W razie wątpliwości uznaje się, że ceny podane w sklepie są cenami brutto. Ceny podane przy danym towarze nie obejmują kosztów jego dostawy chyba, że co innego wynika z opisu towaru.
 4. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji zamówienia złożonego przez Klienta w sytuacji gdy:
  a. Klient podał nieprawdziwe dane, lub dane podane przez Klienta uniemożliwiają realizacje zamówienia,
  b. Klient jest dłużnikiem Sprzedawcy z jakiegokolwiek tytułu, a wierzytelność jest wymagalna i nie została uregulowana,
  c. Klient narusza prawa Sprzedawcy lub osób trzecich, w szczególności narusza ich dobra osobiste,
  d. Klient wykorzystuje sklep do popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, ewentualnie jego zachowanie jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub stanowi nadużycie prawa sprzeczne z jego społeczno-gospodarczym przeznaczeniem,
  e. Klient dokonuje jakiejkolwiek ingerencji w funkcjonowanie sklepu na co nie otrzymał uprzedniej pisemnej zgody Sprzedawcy,
  f. Klient udostępnia login i hasła osobom trzecim.
  g. Klient narusza postanowienia regulaminu.
  h. W przypadku zamówienia personalizowanego, jeśli Sprzedawca uzna, że zawiera ono wulgaryzmy, treści powszechnie uznane za obraźliwe, dyskryminujące lub zastrzeżone znaki towarowe.
 5. Potwierdzeniem zawarcia umowy wydawanym przez Sprzedawcę jest faktura VAT/paragon przesłana na adres poczty elektronicznej podany przy rejestracji konta lub realizacji zakupów, a także potwierdzenie zawarcia umowy wraz regulaminem Sklepu w formie pliku .pdf

§4. Usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z usług elektronicznych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczna, takich jak:
   1.1. korzystanie ze sklepu ,
   1.2. prowadzenie Konta Klienta,
   1.3. korzystanie z newslettera.
 2. Świadczenie usług elektronicznych odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie i jest bezpłatne. Umowy sprzedaży realizowane są odpłatnie, na zasadach w nich ustalonych.
 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  3.1. w zakresie Panelu Klienta - czas nieoznaczony.
  3.2. w zakresie korzystania ze sklepu - czas oznaczony tj. na czas faktycznego korzystania ze sklepu, w tym składania zamówienia i jego realizacji.
 4. Klient może w każdym czasie, bez konieczności zachowywania jakiegokolwiek okresu wypowiedzenia, rozwiązać umowy zawarte na czas nieoznaczony likwidując konto w Panelu Klienta lub rezygnując z otrzymywania newslettera.
 5. Podczas zakładania Panelu Klienta w Sklepie Klient otrzymuje unikalne hasło przypisane do zdefiniowanego przez niego loginu. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego loginu oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za użycie loginu i hasła użytkownika, wynikającego z nieprawidłowego zabezpieczenia dostępu do niego.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Panelu Klienta w sytuacjach opisanych w §3 ust 4. W sytuacji gdyby istniały w tym czasie niezrealizowane zamówienia Klienta są one anulowane, a jeśli Klient dokonał już płatności z ich tytułu Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych kwot, chyba, że Klient posiada wymagalne i nieuregulowane należności – w takiej sytuacji Sprzedawca ma prawo zarachowania środków w ich poczet.
 7. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Klient narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Postanowienia ust 6 stosuje się odpowiednio.
 8. Reklamacje w zakresie usług elektronicznych rozpatrywane są w terminie 14 dni po ich zgłoszeniu na jeden z adresów wskazanych w §2 ust 5.

§5. Składanie zamówień i zapłata

 1. Zamówienia składane są poprzez wybór odpowiednich opcji dostępnych w sklepie oraz dodanie ich do koszyka.
 2. Zawarcie umowy ma miejsce po uprzednim podaniu przez Klienta niezbędnych danych, akceptacji regulaminu i kliknięciu w przycisk „zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 3. Informacje o przybliżonym czasie realizacji zamówień dostępne są w opisie zamawianego produktu oraz w zakładce „Płatności i wysyłka” pod adresem https://jannowak.com/metody-platnosci. Sprzedawca realizuje zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Nie dotyczy produktów oznaczonych jako „przedsprzedaż”, dla których okres oczekiwania na dostawę jest wydłużony i jest podany przez Sprzedawcę w ofercie.
 4. W przypadku towarów oznaczonych jako „promocja”, „wyprzedaż” lub innymi równoważnymi określeniami, o kolejności ich realizacji decyduje termin wpływu zamówienia i środków na ich pokrycie. Ilość towarów objętych w/w akcjami lub okres ich obowiązywania są ograniczone. W ramach promocji, o jakich mowa powyżej, Sprzedawca oferuje możliwość zakupu Towarów z wykorzystaniem kodów rabatowych lub innych narzędzi udostępnionych pod adresem https://jannowak.com/promocje-jan-nowak. Sprzedawca przewiduje możliwość łączenia promocji, chyba że co innego wynika z jej treści. Jedyny wyjątek stanowi sprzedaż z wykorzystaniem kodu rabatowego – w takiej sytuacji Klient może użyć tylko jednego kodu w ramach jednej umowy sprzedaży. Od decyzji Klienta zależy, którego z przysługujących mu kodów użyje.
 5. W przypadku gdyby realizacja zamówienia nie mogła odbyć się z jakiegokolwiek powodu Sprzedawca niezwłocznie informuje Klienta o powyższym, a ten w terminie 7 dni decyduje czy zamawia inny towar, oczekuje na ustanie przeszkody uniemożliwiającej realizacje pierwotnego zamówienia czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie wpłacone przez niego kwoty.
 6. Zapłata za towar następuje w jeden z następujących sposobów:
  a. Płatność za pobraniem,
  b. Płatność z wykorzystaniem elektronicznych metod płatności dostarczanych przez operatorów:

  I. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, Polska, informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem https://poland.payu.com/ https://poland.payu.com/dokumenty-prawne-do-pobrania/

  II. Klarna AB z siedzibą główną w Szwecji, Sveavägen 46, SE-111 34 Sztokholm. Informacje w zakresie warunków obsługi dostępne są pod adresem: https://www.klarna.com/pl/zasady-iwarunki/, informacje temat firmy dostępne są na: https://www.klarna.com/pl/o-nas/.
 7. Realizacja zamówienia odbywa się po wpływie zapłaty na rachunek Sprzedawcy. Termin zapłaty wynosi 7 dni od chwili złożenia zamówienia, o ile wybrana opcja zakupu nie przewiduje inaczej. Zapłata uważana jest za dokonaną w przypadku wpływu środków na rachunek Sprzedawcy w w/w terminie. Brak zapłaty w w/w terminie upoważnia Sprzedawcę do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
 8. W ramach Sklepu możliwe jest także zawarcie z LEASELINK spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 306/308, 03-840 Warszawa umów, w ramach których to w/w podmiot nabędzie towary, a następnie oddaje do używania Klientowi w oparciu o zawartą z nim umowę np. w ramach umowy leasingu. W takiej sytuacji Klienta i Sprzedawcę nie łączy umowa sprzedaży (sprzedaż ma miejsce między Leaselink a Sprzedawcą). Klient korzysta z towaru na podstawie umowy zawartej z Leaselink. Informacje w tym zakresie dostępne są pod adresem https://leaselink.pl/leasing-online-dlafirm/produkt/#leasing-operacyjny

§6. Dostawa

 1. Dostawa odbywa się poprzez przewoźnika wybranego przez Klienta z opcji wskazanych w procesie zamówienia. W przypadku dostawy nieodpłatnej środek dostawy wybiera Sprzedawca.
 2. Koszt dostawy towaru ponosi Klient, chyba że co innego wynika z opisu towaru.
 3. W sytuacji gdy towar zostanie zwrócony Sprzedawcy z powodu:
  a. podania błędnych danych adresowych,
  b. nieodebrania przesyłki przez Klienta,
  c. innej przyczyny leżącej po stronie Klienta.
 4. Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta wszystkimi kosztami związanymi z taka sytuacją, w szczególności kosztami przesłania towaru.
 5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w stanie przesyłki, w szczególności jej zewnętrznych uszkodzeń, Klient powinien spisać z kurierem protokół obejmujący informacje dotyczące nieprawidłowości w stanie przesyłki. W przypadku ich dostrzeżenia już po dostarczeniu przesyłki Klient powinien powiadomić o powyższym kuriera domagając się spisania protokołu. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zaniechanie powyższego obowiązku może być przyczyną odmowy uznania jego roszczeń reklamacyjnych kierowanych do Sprzedawcy.
 6. W przypadku gdy Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika, a klientem jest Konsument – niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania przez Sprzedawcę przewoźnikowi.

§7. Reklamacje i gwarancje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać rzeczy bez wad zgodne z ich opisem przedstawionym w sklepie. W przypadku gdyby sprzedany towar mógł różnić się od przedstawionego w sklepie Sprzedawca informuje o powyższym. W stosunku do konsumentów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową na podstawie przepisów ustawy o prawach konsumenta (w szczególności w zakresie rozdziałów 5a i 5b ustawy), Kodeksu cywilnego i innych przepisów jeśli znajdują zastosowanie.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedany towar. Warunki gwarancji są dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://jannowak.com/gwarancja.
 3. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta dotyczących wad wynikających z niezgodności rzeczy sprzedanej z umową z dalszymi zastrzeżeniami Regulaminu.
 4. Reklamacje składane są za pomocą formularza („Formularz reklamacyjny”) dostępnego pod adresem https://jannowak.com/zwroty lub na adres [email protected].
 5. W opisie reklamacji Klient zobowiązany jest podać informacje dotyczące reklamowanego Towaru, takie jak dane kontaktowe i Klienta składającego reklamację, zdjęcie, opis zgłaszanej wady oraz datę stwierdzenia uszkodzenia, model reklamowanego towaru, datę zakupu oraz numer zamówienia lub faktury, a także swoje oczekiwania.
 6. Złożenie reklamacji potwierdzane jest przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Klientowi wiadomości email.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a następnie poinformuje o stanowisku wobec złożonej reklamacji w wybrany przez Klienta sposób. Jeśli Klient nie wskazał preferowanej formy kontaktu, informacja zostanie przekazana poprzez wiadomość e-mail.
 8. Zgodnie z zapisem art. 43d ust 5 ustawy o prawach konsumenta , Klient będący konsumentem ma udostępnić Sprzedawcy towar podlagający naprawie lub wymianie, a Sprzedawca towar te odbiera od Klienta będącego konsumentem na swój koszt.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec konsumentów z tytułu niezgodności towaru z umową została opisana w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta i sprowadza się do możliwości żądania przez konsumenta nieodpłatnej naprawy towaru, jego wymiany, obniżenia ceny i odstąpienia od umowy, z tym, że z uprawnień w zakresie obniżenia ceny i odstąpienia od umowy konsument może skorzystać gdy:
  a. Sprzedawca odmówił lub nie doprowadził doprowadzenia towaru do zgodności z umową,
  b. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  c. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez konieczności uprzedniego wzywania do naprawy lub wymiany towaru.
  d. Sprzedawca wyraźnie oświadczył lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. 

§8. Prawo do odstąpienia od umowy

Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Konsumentów. Uprawnienia Konsumenta, związane z odstąpieniem od umowy bez podawania przyczyny kształtują się w następujący sposób:

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji, składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną), wysłane na adres zawarty w §2 ust 5 regulaminu.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy, dostępny na stronie https://jannowak.com/zwroty lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną.
 4. Jeżeli Konsument skorzysta z możliwości odstąpienia od umowy, Sprzedawca przesyła niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić należne mu płatności,
w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Konsument nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W żadnym wypadku Konsument nie ponosi opłat związanych ze zwrotem.

8. Sprzedawca zastrzega możliwość wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiło jako pierwsze.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić towar, którego dotyczy odstąpienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży, przesyłając towar pod adres: ul. Dekoracyjna 8, 65-155 Zielona Góra. Termin jest zachowany, jeśli Konsument nada przesyłkę przed jego upływem.

10. Niezależnie od podstawy zwrotu towaru (w szczególności odstąpienie) w przypadku towarów zakupionych w zestawie zwrotowi podlega cały zestaw.

11. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument ponosi koszt zwrotu towaru (koszt przesyłki) do Sprzedawcy.

12. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru, wynikające z korzystania w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

13. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej nie przysługuje w przypadku następujących umów:
a. oświadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
e. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami.

14. Sprzedawca umożliwia Konsumentom dodatkowe uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 365 dni od dnia wydania towaru (niezależne od uprawnienia wynikającego z ustawy o prawach Konsumenta), na następujących zasadach:
a. uprawnienie dotyczy towarów nieużywanych, zapakowanych w oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, nie nienoszące śladów otwarcia,
b. produkt, mimo nienaruszenia opakowania, jest uszkodzony lub nosi ślady oddziaływania na nie czynników zewnętrznych jak woda, środki chemiczne, wysoka lub niska temperatura itp.,
c. produkt nie jest produktem personalizowanym na zamówienie Klienta.

15. Realizacja uprawnienia do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 365 dni, odbywa się poprzez poinformowanie Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej [email protected]. Wiadomość powinna zawierać numer zamówienia i nazwę zwracanego towaru. Po otrzymaniu wiadomości Sprzedawca poinstruuje Konsumenta o sposobie realizacji zwrotu. Przesyłka produktu odbywa się na koszt i ryzyko Konsumenta. W sytuacji gdy po odbiorze przesyłki okaże się, że produkt nie spełnia warunków, o jakich mowa w ust 13, Sprzedawca dokona zwrotnego odesłania produktu na koszt i ryzyko Konsumenta po wcześniejszym poinformowaniu o powyższym oraz ustaleniu zasad zwrotu.

16. Uprawnienia, o jakich mowa w ust 14-15, nie dotyczą Konsumentów będących osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§9. Dane osobowe

 1. Sprzedawca oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje w ramach sklepu internetowego podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwala na to ustawa o świadczeniu usług droga elektroniczną, chyba że Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.
 2. Więcej informacji na temat przetwarzana danych osobowych dostępnych jest w Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem https://jannowak.com/polityka-prywatnosci.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

 1. Konsument ma prawo dochodzenia rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania polubownego, w tym sądu polubownego, co wymaga również zgody Sprzedawcy. W szczególności Konsument może zwrócić się o pomoc do organizacji wspierających prawa Konsumentów lub przed Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.
 2. Konsument może zwrócić się także o pomoc do organizacji społecznych, które zakresem swojej działalności obejmują między innymi ochronę praw Konsumentów (np. Federacja Konsumentów http://www.federacja-konsumentow.org.pl).
 3. Szczegółowe informacje na temat ochrony praw Konsumentów dostępne są na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (https://uokik.gov.pl/). Ponadto w celu ochrony Konsumentów w ramach struktur Unii Europejskiej uruchomiono tzw. platformę ODR, której celem jest ułatwienie rozstrzyganie sporów z udziałem Konsumentów. Platforma i informacje dotyczące jej funkcjonowania znajdują się pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 4. Uprawnienia, o jakich mowa w ust 1-3, nie dotyczą Konsumentów będących osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Klienta obowiązuje zakaz dokonywania czynności zabronionych przez obowiązujące przepisy prawne, w szczególności naruszania praw osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w tym:
  a. nierozsyłania za pośrednictwem sklepu niezamówionej informacji handlowej,
  b. niekorzystania z kont innych Klientów bez odpowiedniego upoważnienia,
  c. powstrzymania się od czynności, których celem jest pozyskanie loginów i haseł innych Klientów,
  d. rozsyłania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Sądem właściwym do rozpoznawania sporów mogących wyniknąć na tle umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Konsumentów, dla których wybór sądu odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powyższe nie dotyczy Konsumentów będących osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych w ramach Sklepu jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, że wybór prawa polskiego nie może pozbawiać Klienta będącego Konsumentem ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

§12. Zapisy dotyczące nie-konsumentów

 1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami.
 2. W wypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności czy dostawy oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Klient niebędący jednocześnie Konsumentem zobowiązany jest do wykonania swojego zobowiązania z tytułu umowy sprzedaży (tj. w szczególności zapłaty ceny i odbioru produktu) niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, chyba że umowa stanowi inaczej.
 4. Produkty będące przedmiotem umowy zawartej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem pozostają własnością Sprzedawcy do uiszczenia ceny i kosztów dostawy z tytułu umowy.
 5. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia jej do przewozu aż do jej wydania Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 6. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący jednocześnie Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika pod rygorem utraty prawa powoływania się na powyższe okoliczności w przypadku ewentualnego sporu ze Sprzedawcą.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem.
 8. W przypadku Klientów niebędących jednocześnie Konsumentami rękojmia jest wyłączona.
 9. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami zastosowanie ma prawo polskie.

§ 13. Tryb zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z ważnych powodów takich jak np. zmiana przepisów, zmiana danych Sprzedawcy, zmiana zakresu i sposobu świadczenia usług, a także zmian regulujący obowiązki i uprawnienia Klienta w sposób bardziej korzystny niż dotychczas.
 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu zostaną uwidocznione (przedstawione) w sposób wyraźny na stronie internetowej www.jannowak.com, na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia zmian w życie. O wszelkich zmianach regulaminu Klienci zostaną ponadto powiadomieni za pośrednictwem adresu e-mail przypisanego do Konta Klienta.
 3. Informacja o zmianie regulaminu zawierać będzie zestawienie zmian. Użytkownik posiadający Konto Klienta nie wyrażający zgody na wprowadzone zmiany ma prawo poinformować o tym Sprzedawcę. Takie oświadczenie równoważne jest z wypowiedzeniem umowy o prowadzenie Panelu Klienta.
 4. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na jakiekolwiek zamówienia lub płatności dokonane przez Klientów przed datą wejścia w życie takich zmian. 


Regulamin obowiązuje od 2024-06-19.

Regulamin obowiązujący do 2024-04-05.

Regulamin obowiązujący do 2024-06-19.

© 2024 JAN NOWAK WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE